Carson a bheirinn tabhartas?
(English)

Tha am Faclair Beag gu tur saor an-asgaidh agus mairidh e mar sin.  Ge-tà, s e obair mhòr a bha ann, digiteachadh faclair Dwelly, a chur air an lìon, dealbhadhna làraich dhan dà fhaclair le gleusan is goireasan ùra, leithid Faclair nan Gnàthasan-cainnte.  Agus a bharrachd air sin bidh sinn a sìor-obair air susbaint ùr.

Rinn sinn seo gun sgillinn ruadh bho bhuidheann oifigeach sam bith gu ruige seo.  Ma bhios tu a cur an Fhaclair Bhig agus Dwelly-d gu feum gu tric s ma tha thu sa bheachd gur e rud math a tha ann, nach gabh thu beachd air taic-airigid a thoirt dhuinn?  Tha sinn a’ cosg mu £550 gach bliadhna dìreach air òstaireachd (hosting) agus tha, aig an ìre-sa, badan math dheth sin, a’ tighinn às ar sporrain fhèin.  Gun luaidh air na chosgas sinn air briosgaidean is cofaidh:

Tabhartasan 2015

Tabhartasan 2016

Nach cuidich thu leinn a chumail saor ’s an-asgaidh?

S e PayPal an dòigh as fhasa airson sin a dhèanamh agus cha leig thu leas ach briogadh air a phutan a leanas. Innsidh PayPal dhut air an ath-dhuilleag na tha agad ri dhèanamh.

Air neo, mur eil thu cofhurtail leis a-sin, ’s urrainn dhut seic a chur thugainn cuideachd ma tha thu a’ fuireach ann am Breatainn. ’S e “Michael Bauer” an t-ainm a dh’fheumadh tu a chur air agus a chur an uairsin gu:

Akerbeltz
1/2, 47 Wilton Street
Glaschu G20 6RT

Mòran taing, a charaid!

Why Should I Donate?

Am Faclair Beag is totally free and will remain so.  Creating it was a lot of work though; putting it onto the web as a searchable dictionary; building the new dictionary framework, with added features and integrating new terminology resources such as Faclair nan Gnàthasan-cainnte.  And then there's ongoing work of adding new content for AFB.

Everything so far is without a penny of funding from any official source.  If you use AFB and Dwelly-d a lot and think it's a good thing, we'd be very happy if you would consider donating a little something towards it.  Just the hosting costs are about £550 a year and at the moment, a large chunk of that is coming out of our own pockets as you can see (Iomlan is the total of donations; Cosgaisean our running costs before biscuits and coffee):

2015 Donations

2016 Donations

Help us keep it a free resource!

The easiest way of donating is by PayPal. Just click on the link below. PayPal will then explain to you what you need to do on the next page.

Or, if you're not entirely happy doing that, you can send us a cheque if you live in Britain. Please make it out to "Michael Bauer" and send it to the following address:

Akerbeltz
1/2, 47 Wilton Street
Glaschu G20 6RT

Mòran taing, a charaid!