Dwelly-d Faclair Dwelly air loidhne Dwelly's Gaelic Dictionary Online

coinneamh

-imh, -an, sf Meeting. 2 Assembly, convention. 3 Interview. 4 Facing. 5 Opposing. 6 Assignation. 7‡‡ Supper. 8 Picnic party. 9 Party to which everyone brings his own provisions. —Hebrides. Coinneamh nan càirdean, the meeting of friends; rach 'nan coinnimh, go to meet them; mu a choinneamh, opposite him; mu a coinneamh, opposite her; cùm coinneamh, hold a meeting, sa choinneimh mhóir, in the great congregation; ma tha am barrachd agad mu m' choinneamh, if you have anything further for me to do — Caraid nan Gàidheal; cuiridh mi mu d' choinneamh, I am asking you to do, &c.
Expressions for use at meetings:
Coinneamh fhollaiseach, a public meeting.
Coinneamh ghnàthaichte, a general meeting.
Coinneamh chumanta, an ordinary meeting.
Coinneamh shònraichte, (coinneamh churaniach, or coinneamh chomharraichte, coinneamh air leth, coinneamh eugsamhail) a special meeting, particular meeting marked out for a particular programme.
Coinneamh a ghairm (no a chumail) to call (or hold) a meeting.
Fear na cathrach, the chairman.
Iomarbhaidh, debate.
Sgrìobhadh, document.
A riaghladh, to preside over.
A' chomhairle, the committee.
Tha a' chomhairle 'na suidhe, the council is sitting.
A' chathair a ghabhail, to take the chair.
Rinn e gnìomh fear-cathrach dhuinn, he filled the chair for us, acted as chairman for us.
Dealachadh, division for taking a vote.
Fear-iarraidh oifig, candidate.
Inbhe-dreuchda, còir-dreuchda, urram-dreuchda, ex-officio rank.
Ball, a member.
Bha e air a thaghadh mar bhall, he was admitted a member.
A chur buill an tairgse (no ball a ainmeachadh), to propose a member.
Fear-dreuchda, ball-dreuchda, an ex-officio member.
Lìon-comhairle, quorum.
Lìon-gnothaich, a business quorum.
Is lìon-gnothaich cóignear, five shall form a quorum.
An geàrr-sheanachas, the minutes.
Leughadh an rùnaire an geàrr-sheanachas, call on the secretary to read the minutes.
Leughadh geàrr-sheanachas na coinnimh mu dheireadh agus chaidh a dhearbhadh, the minutes oft the last meeting were read and confirmed.
A bheil duine sam bith a' cur an aghaidh m' ainm a chur ris a' gheàrr-sheanachas? does anyone object to the minutes being signed?
Iomchar ghnothaich, procedure.
Dol a-mach na buidhne, proceedings of the company.
Òrdugh na coinnimh, programme.
Gnàth-imeachd, gnàth-eagair, routine.
Briseadh gnàth-imeachd, infraction of routine.
Rùn a chumadh, to draft a resolution.
Tairgse, proposal, proposition.
Rùn, resolution.
Rudanachd, mion-chùis, minutiae, details.
Mion-fhiosrachd mu gach rudanachd a bhuineas dha, full information of every point concerning it.
Athair an rùin, athair an leasachaidh, initiator (mover) of a resolution or amendment.
Nam biodh esan comhla ruinn, b' ann a b' àirde bhiodh gach gnìomh dhuinn, were he with us, our proceedings had more weight and efficiency.
Adhbhar-rùin (rùn a resolution; adhbhar-rùin, the makings of a resolution, i.e. a proposal, a motion).
A leasachadh, to amend a motion.
Adhbhar riaghailt agam dhuibh, I have to propose a rule to you.
Adhbhar leasachaidh, a proposed amendment.
Ùghdar leasachaidh, a proposed resolution.
Còir leasachaidh, makings of a meeting (people).
Gleus leasachaidh, materials of a member (i.e. a prospective member).
Adhbhar rùin, a proposed amendment.
Ùghdar rùin, a proposed resolution.
Còir rùin, makings of a meeting (people).
Gleus rùin, materials of a member (i.e. a prospective member).
Adhbhar coinnimh, a proposed amendment.
Ùghdar coinnimh, a proposed resolution.
Còir coinnimh, makings of a meeting (people).
Gleus coinnimh, materials of a member (i.e. a prospective member).
Adhbhar buill, a proposed amendment.
Ùghdar buill, a proposed resolution.
Còir buill, makings of a meeting (people).
Gleus buill, materials of a member (i.e. a prospective member).
Adhbhar iomarbhaidh, or còir deasbaireachd, a question for debate.
Tuigear sin ás, ged nach deach a labhairt os àrd, that is implied, understood, though not stated formally.
Adhbhar a shaoid is a shiubhail, materials for his activity and holding forth.
Tarsnachan, dubh-cheist, a debateable question.
Cuspair na h-iomarbhaidh, the subject of debate.
Rannsachadh ceiste, to debate a question.
Fear-iomarbhaidh, debater.
Suidheachadh 'son iomarbhaidh, order in debate.
Ar sruth-rannsachaidh, the lines upon which the subject is discussed by its.
Bun agus bàrr na cuspair (an sgeòil), mion agus garbh na cùise, fad agus geàrr na cùise, smior a' ghnothaich, all the substance of the matter.
An dùil (an lùib, fa chomhair, an coinneamh) a' ghnothaich, in preparation for, in anticipation of the matter.
Opening remarks:
A' dol an ceann ar turais dhuinn, a' dol an tarraing oibre, a' teannadh gu feum, ciod a théid sinn 'na dhàil an toiseach? Is e is toiseach-gnothaich dhuinn …, the first business for us to transact is
An nì is toiseach seanachais dhuinn, (an nì a tha an uachdar seanachais dhuinn), the chief matter or subject of our discussion, the burning question of the occasion.
Faigheamaid fios na fìrinn agus cur a' ghnothaich, let us ascertain the truth and the state of affairs.
Bheireamaid ruith air gach cùis, (cuspair, obair, gnothach, or aobhar ar saoid is ar siubhail), let us treat of, consider everything, our affairs, &c.
Ceist ri a rannsachadh, a question yet to be settled.
[The following sentences bracketed together all mean “what we are engaged about,” &c]:
{Ann an los na coinnimh; 'fhad is a tha sin 'nar taic ('nar cois, 'nar fochair); ar ceann-stéidh, fath ar turnis; an fhéill, (an ceaird) air a bheil sinn; aobhar ar saoid is ar siubhail; ann an lorg an aobhair seo; am bonn (an car) a tha againn ri a dhèanamh, tha ar làmhan san taois.}
Bhon a tha sinn ann an ionad breithneachaidh có eile a bheir ruith air a chùis dhuinn? since we are in the full swing of debate, will some one else hold forth to us on the matter? 
Tha mi a' cur air Mgr … a-nis mion agus garbh na cùise a innseadh dhuinn, breithneachadh cothromach — or rannsachadh — a thoirt air a' chuspair, a' chuspair a chur air a ballaibh dhuinn, I now call on Mr … to give us a full summary of the matter.
Is math an airidh agus fear na cathrach 'ga iarraidh orm, certainly, seeing that it is the chairman who wishes me to do so.
Bheir mi dhuibh dlùth-chuir air na cùisean seo, I will give you a close survey of these things.
Cha dèan mi car rannsachaidh air, cha rachainn fhéin an seilbh na h-oibre, I will not go into the subject at all, I would not undertake such a thing.
Thar rian, wandering from the point, out of order.
Riaghailt, order.
Rian is riaghailt! order, order!
Chan eil thu an eiseimeil òrduigh no rian, you have a lordly contempt for order.
Tha an gnothach gu riaghailteach uile, the matter is entirely in order.
Tha an gnothach a' dol mu seach oirnn (or cha bhuin sin don chùis), the proceeding is out of order.
Tha e a' dol sa mhuileann orm, (a' dol mu seach orm, a' fairtleachadh orm, 'gam shàrachadh) it flabbergasts, puzzles, dumfounders, baffles me.
Tha mi a' cur an teagamh riaghailt a' ghnothaich sin, I rise to a point of order. i.e. I contest the orderliness of the present remarks.
Cha chuir sin an aghaidh an riaghailt ach fàgaidh e an riaghailt cho slàn is a bha e, that is not against the rule at all, but it leaves the rule as unbroken as ever.
Cha chuspair riaghailt sin idir, that is not a point of order.
Tha mi a' toirt beum dhan leasachadh sin, is tha mi a' togail dhuibh gur briseadh air riaghailt an leasachadh, I wish to point out that the wording of the resolution is out of order.
Tha sin ás ar gabhail, chan eil sin 'nar taic, that is not the subject under discussion.
Cha tiochd sin san iomarbhaidh, that is not within the area of the discussion.
Ma chaidh mi ceàrr air mo rùn, cha b' ann do m' dheòin, (eadar dhà naigheachd, chaidh guth thairis air a' chuspair againn-e), if I have strayed from my motion, it was not willingly, between two discussions our affair has quite been lost sight of.
Chaidh sinn thar ar siubhail, ar sgeòil, or ar gnothaich, we have wandered from our subject.
Gabh mu chùl do chruidh agus ar cruidh fhéin, direct speech to the question.
Cha bhi urram-gnothaich againn air a sin, we shall not deem that to be business;
Leigeamaid troimh na meòir e, or gabhamaid ealla ris, we shall ignore that.
[The terms in the next bracket are all requests for relevancy]:
{Chan e sin an fhìor-obair a tha againn an-dràsta; tha cuid dheth sin nach eil a thaobh a' ghnothaich againn. tha sinn an gréim (an sàs) ann an ceist eile an-dràsta; ann am bun ceist eile. chan i sin a' cheist a tha 'nar cois: na biodh ruith coin an dà fhéidh againn; gabh mu chùl do chruidh; na bi againn bhos is thall; airgead thall, airgead a bhos! money there, money here! — money is not the question just now; càirdeas fad ás aig an dara cheist ris a' cheist eile; is bacadh air rùn sin, that is blocking the proposal or resolution.}
Chuireadh sin caochladh cuir an clò Chaluim, that would confuse our aims and position.
Chuireadh sin car san rùn againn, that would upset, or alter our proposition or resolution.
Bheireadh sin ar n-anam-fàs asainn, that will prevent us developing, take away our raison d'etre.
Na tog mi gus an tuit mi, do not interrupt unless I go wrong, out of order.
Sin an ni is lugha tha air m' aire, b' fhada bhuaidh sin a ghabhainn, that is far from my intention.
Anns gach dàimh agus suidheachadh, in all circumstances and relations, on every occasion.
Anns an riochd sin, in that connection, relation.
Fuaighte, (an comh-cheangal) ris air dhà ghleus, bound up with it in two ways.
Tha an dara ni an eiseimeil aon a chéile, the two things depend upon, arise out of each other.
Tha leanmhainn a thaobh-eigin eadar an dà cheist, there is a certain amount of connection between the two things.
Thoir an aon ruith dha seo, dèanamaid an dalta (tomhas) ceudna dha seo, treat this in the same way.
Chan eil sin ann an innleachd na coinnimh, that is not in the power of the meeting to settle.
Air a shon sin dheth, as far as that goes, touches the matter.
Airson na rinn sinne, as far as regards what we did in the matter.
Tha sin agus a roghainn aig a' choinnimh, the meeting can do so if it please.
Tha AB a' cur suas agus CD a' cur taic ris gum …, it is moved by AB and seconded by CD that …
Tha mi a' tairgse, I propose.
Tha mi a' cur suas gun …, I beg to move that …
Tha mi a' cur suas an rùin seo, is e cead-rùin a tha mi ag iarraidh ort, bu mhath leam rùn a chur 'nur cead, I beg to move the following resolution.
Tha mi a' cur fo ur comhair, air ur beulaibh, or mu ur coinneamh, mar leasachadh, gum fàgar na facail a leanas a-mach, I move as an amendment, that the following words be omitted.
Bha mi a' cur fo ur comhair, air ur beulaibh, or mu ur coinneamh, an leasachadh a leanas a chur air an rùn, I move the following amendment to the motion.
Tha mi a' cur suas leasachaidh mar a leanas, I move that the motion be amended as follows.
Tha mi a' cuideachadh leis an leasachadh sin, I second that amendment.
Cha bu ruith leam ach leum gu cuideachadh leis an leasachadh sin, (tha mise a' cuideachadh leis a sin le fàilte — or agus beannachd 'na cheann), I have much pleasure in rising to support the amendment.
Is tu fhéin a tha ann fhathast, is math a fhuaras tu, tha thu air chùl do sgeòil, buaidh leat; sgailc thu air! hear, hear!
A' cheist roimhe, the previous question.
Tagram (or iarram) gun rachadh a' cheist a chur a-nis, I beg to move that the question be now put.
Cha leig sinn leotha e, we will not allow them to carry it out.
Chan fhaigh thu sin leat, you will not be able to carry that.
Cha tog sin buannachd dhuinn, that will not benefit us.
Leasachadh a dhiùltadh, to reject an amendment.
Rùn a chur an neo-bhrigh, to rescind a resolution.
Rùn a dhubhadh ás, to expunge a resolution.
Rùn a dhiùltadh, to negative a proposition.
diùltadh (s), diùltach (a.), negative.
An aghaidh an adhbhair, against the proposition.
Gabhaidh sinn an leasachadh de roghainn air an rùn, we accept the amendment in preference to the motion.
Chan fhaod sinn a mhilleadh, (a shàrachadh), we cannot do better than that.
Iarram cead on chathair an aobhar-rùin a tharraing air ais, a dheòin a' chinn-suidhe cuiridh mi aobhar mo chuspair air chùl, I beg to withdraw the motion, with the consent of the chair.
Tha nis agam mu ur coinneamh gun glac sibh mar rùn leis na leanas, I now propose to you that you adopt as a substantive resolution what follows.
Bha an tairgse air a chur an cruth rùin, the proposal was put in the form of a resolution.
Cuireamaid an dara taobh e, let us settle it, dispose of it.
B' e an turas gun bhuaidh dhuinn a' chòir a thoirt seachad air a cheist seo, it were a great mistake on our part, not to deal justly and fairly with this question.
Cuireamaid seachad seo, let us dispose, or get rid of this.
Gheibhear deireadh gach sgeòil an-asgaidh, don't hurry, thrash the matter out at leisure.
Comh-dùnadh na h-iomarbhaidh, cur a' ghlas-ghuib orra, closure of the debate.
Facal ann! hurry up! finish the discussion; say the final word!
Cràthamaid an t-slabhraidh-éisteachd, call for silence.
Éist do bheul! silence!
Bhon a tharla mar seo dhuinn, since we are so placed, circumstanced.
Leis a h-uile rud a tha ann, under the circumstances.
Ann a bhith a' togail dhuibh cur na h-iomarbhaigh, (or dà thaobh na h-iomarbhaigh), in summing up to you the state, or pros and cons of the debate.
Chuala sibh an dà thaobh, a fheara! tha a chùis 'nur meinn fhéin a-nis, cuir fo ur smaointean i, dèan ur roghainn ris! you have now heard both sides of the affair, think well over it and give your decision, for the issue is entirely in your hands.
Gach duine a tha ag aontachadh leis an rùn seo, abradh e “biodh” — an aghaidh sin “na biodh” all who are in favour of this resolution, say; “aye” to the contrary, “no.”
Có a chuireas leis an rùn seo? thogadh iad an làmhan, có tha 'na aghaidh? thogadh iad an làmhan, whoever is in favour of this let them hold up their hands; against, hold up their hands.
Aontachadh iomlan, unanimous consent.
Taghadh falaichte, voting by ballot.
Taghadh fosgailte open voting.
Taghadh a sheachnadh, to abstain from voting.
Fear-iarraidh a thaghadh, to vote for a candidate.
Guth fear na cathrach, casting vote.
Iarram (or tagram) comh-àireamh, (leig gu ràdh an taghaidh e), I demand a poll.
Thatar a' glaodhach taghaidh (or comh-àirimh), they are demanding, clamouring for a poll.
Iarram (or tagram) togail làimhe, I demand a show of hands.
Taghadh, act of voting.
Fear-taghaidh, voter.
Cuir gu toil na coinnimh e, put it to the vote of the meeting.
Breith fear na cathrach, the decision of the chair.
Chan eil dol thar breith fear na cathrach, there is to be no disputing the chairman's ruling.
Chan ann 'gad shàrachadh, or a' cur cosg ort a tha mi, I do not wish to contradict or stop you.
Dearbhadh (s), dearbhtach (a), affirmative.
A' bheag-chuid, the minority.
A' mhòr-chuid, the majority.
A' bharrachd, excess of majority over minority.
Tha e rùnaichte, daingaichte, gum bitheadh, &c, resolved that, &c.
Cuirtear mac an rùin seo do …, let a copy of this resolution be sent to …
Mac an rannsachaidh seo, the upshot of this debate.
Leigear a' chuis fa chomhair an rùnaire, bidh esan a' freastal an deis gach ni, let the matter be referred, delegated, or entrusted to the secretary he will attend to everything.
Tha a' choinneamh air a cur fa sgaoil, the meeting is dissolved.
Sguireamaid mar tha sinn, let us stop at this (lit. stop as we are).
Có a chuireas an aghaidh na Gàidhlig gur a bacadh air gnothach i? who opposes the use of Gaelic as being a hindrance to business?
Latha na coinnimh a shìneadh, to postpone a meeting.
Tha dàil air a chur sa choinnimh gu seachdain on diugh, the meeting is adjourned till this day week.
Sònraicheamaid latha dhan ath choinnimh le cion agus nach eil lìon-gnothaich againn, let us fix a date for next meeting, as we have not a business quorum present.
Sìneadh gu dìlinn (gun chàirde, am feast, or gu suthainn) a chur sa choinnimh, to adjourn the meeting “sine die.”
Gnàth-riaghailtean, standing orders.
Na gnàth-riaghailtean a chur an dàil, to suspend standing orders.
► In the above list the reader follows the course of an imaginary debate and the sentences are divided into five sections for facility of reference, thus; — (l) Names of processes and equivalents for amendments, &c. (2) Opening remarks, dealing in general with the subject of discussion and calling upon people to speak. (3) Matters of order and relevancy. (4) Amendments and the putting and withdrawing of game and requests for the thorough thrashing out of any matter. (5) Closure and summing up, voting, upshot, sending out notices, dissolving and proroguing. [This is the first such list published in Gaelic]


Seall an duilleag thùsail / View Original Page

Beachdan nam fileantach/Fluent speaker judgements: 2
Chan eil mi eòlach air an fhacal seo idir / I don't know this word  0 %
Tuigidh mi am facal seo ach cha chleachd mi e / I know this word but don't use it  0 %
Tuigidh is cleachdaidh mi am facal seo / I know this word and use it  100 %

Chaidh a chur an cèill gu bheil am facal seo a' buntainn ris na faclan-luirg a leanas / This word has been judged relevant to the following search terms:
Facal-luirg/Search termBreith buntainneis
/Relevance judgement
Àireamh nam breith buntainneis
/Number of relevance judgements
car 0
leasachadh 50
coinneamh 100
Cothromach 0
formally 0
published 0
Gearr 0
gniomh 0
words 0
Beannachd 0
123