Dwelly-d Faclair Dwelly air loidhne Dwelly's Gaelic Dictionary Online

dèan

v. irreg. Do, make, act, work, perform. 2* Suppose, imagine, think.
Conjugated thus - Active Voice:
IND past rinn mi etc, I etc did.
IND fut nì mi etc, I etc shall do.
INTERR past (an? nach?) do rinn mi etc, did I etc (not?) 
NEG cha do rinn mi etc, I etc did not.
INTERR fut (an? nach?) dèan mi, shall I (not) do?
NEG cha dèan mi, I shall not do. [cha dhèan (asp). in Suth'd].
SUBJ past (ged) dhèanainn, (though) I would do; (ged) dhèanamaid, (though) we would do (ged) dhèanadh tu, e, i, sibh, iad, (though) thou, he, she, ye, they would do. [Cha dhèanadh (asp). in Suth'd].
SUBJ fut (ma) nì mi etc, (if) I etc do.
IMP 1st pers sing dèanam, let me do.
INF a dhèanamh, to do. [properly its, doing.
There is no infinitive in Gaelic, but unfortunately the Gaelic Verbal Noun frequently appears in places where in English infinitives would be used. A true Infinitive cannot govern the genitive case. A participle is a noun and therefore governs the genitive case, an infinitive is a verb and therefore cannot govern a noun in the genitive. When one sees a thing called “an infinitive” governing something in the genitive, it may be concluded that it is a noun, not a verb, and consequently, not an infinitive. Bonnach a mhealladh na cloinne, is a bannock for deceiving of (NOT to deceive) the children; bu mhath leis an rìgh Pàdraig a theachd, is translated, the king wished Pat to come, whereas what is meant is, the king wished Pat to coming. That teachd = coming and not come. This appears from the following, which occurs in MacTalla. “Bu mhath leam iad a dh'fhàgail nan each,” I wish them to leave (to leaving) of the horses. Now, nan each is incontestably a genitive case, therefore it must have been governed by a noun, not by a verb. The Latin amāre: was an infinitive, so it could not govern a genitive, but amātum was a noun and declinable like a noun. So was the old Celtic gerund or verbal noun, equally declinable and many of them showed a dative case after the preposition do. Cuir in the dative, is, to this day, cur, which is its dative. But further, what about “bu mhath leam iad dha m' fhàgail,” (some write “'gam fhàgail”)? If fàgail equals in this case an infinitive, i.e. if it is to be translated to come, we shall have my to come. In other words, because fàgail is qualified by a possessive pronoun or by a possessive adjective, we see that it is a noun, not a verb. My coming, my leaving, are possible, my to come, my to leave, are inconceivable. As every one of the so-called infinitives can (1) take a possessive adjective and can (2) govern a noun in the genitive, the conclusion is that these “infinitives” are all nouns and not verbs].
PRES PART a' dèanamh, doing.
Passive Voice
Properly a Graphic or Historic voice, not “Passive.” No intransitive verb can have a passive voice, but all intransitive verbs in Gaelic have an impersonal or graphic form. Chualas a bhith a' fosgladh an dorais, I heard (people) opening the door; dh'iarr a' mhuir a bhith 'ga taghal, the sea wished people to resort to her. Here “a bhith aig” seems to include a subject (people). However, this is not revelant, see MacTalla, vi. p 50 “Dèanar caol-dìreach air an àite,” (they) made straight for the place. “Dèanar” is an intransitive verb, like “go.” Translate it for a moment as “go.” If it be passive, then the sentence means (they) are go-ed (or went-ed) straight &c. Again, cha tigear as eugmhais na pìoba, (people) cannot get on without the bagpipe — “tigear” is passive, then the sentence means without the bagpipe it will no, be comed. Tachrar maighdean Eilean an Éisg orra, thuit i an trom ghaol air D., the maiden of Eilean an Éisg meets them, she falls in heavy love on D.; not the maiden will be met on them, Not she will be fallen in heavy love on D].
IND past rinneadh mi etc, I etc was made.
IND fut nithear mi etc, I etc shall be made.
INTERR past (an? nach?) do rinneadh mi, was I (not) made? NEG cha do rinneadh mi, I was not made.
IND fut (an? nach?) Dèanar mi etc, shall I etc (not) be made? NEG cha dèanar mi, I shall not be made.
SUBJ past (ged) dhèanteadh mi, (though) I should be made.
SUBJ fut (ma) nithear mi etc, (if) I etc shall be made.
PAST PART dèanta, done.
dèan aithreachas, repent, [= gabh aithreachas]. dèan aoibhneas, rejoice. dèan athchuinge, supplicate. dèan breug, tell a lie. dèan bròn, mourn. dèan bun, trust, confide. dèan cabhag, hasten, make haste. dèan cadal, sleep. dèan caithream, triumph. 2 applaud. dèan ceannairc, rebel. dèan ceartas, decide impartially. dèan còmhnadh (leinn), aid (us). dèan còmhnaidh, dwell. dèan an dàil, delay. dèan deifir, hasten, make haste. dèan dhe, receive, show hospitality to. Rinn e glé mhath dhiom, he received me well, treated me hospitably. dèan dìcheall, endeavour. dèan dìmeas, despise. dèan do bhiadh, make or cook your food. dèan do chasan, run away, (make use of your feet). dèan do chluasan, hearken, (use your ears). dèan do chrochadh, hang thyself. dèan do shùilean, took, attend, (use your eyes). dèan éigin, compel. dèan eòlas do, heal by counteracting incantation. dèan fadal, delay. dèan faire, watch. dèan fàisneachd, prophesy. dèan fanaid, mock. dèan fianais, bear witness. dèan fìrinn, speak the truth. dèan foighidinn, have patience. dèan fòirneart, oppress. dèan fuasgladh, release, deliver. dèan fuireach, stay. dèan furtachd, delay. 2 give relief. dèan gàirdeachas, rejoice. dèan gu réidh, do at leisure. dèan guth aige san dol seachad, call on him in passing; dèan iochd, pity. dèan iomlaid, exchange. dèan iomradh (air), speak of. dèan iteag, fly. dèan iùl, guide. dèan luaidh (air), speak of. dèan laighe, lie down. dèan magadh, mock. dèan masgal, flatter. dèan mìr, make a piece, help yourself. dèan mire, play, sport. dèan maille, delay, stop. dèan mulad, be sorry. [= bi muladach]. dèan òran, compose a song. dèan réite, make peace, reconcile. dèan sanas, whisper. dèan seasamh, stand. dèan sgeul (air), declare. dèan sgur, cease. dèan socair, do at leisure. dèan sòradh, hesitate. dèan spàirn, strive. dèan stad, stop. dèan strì, try, strive, compete. dèan suas, make up, compensate. dèan subhachas, be glad. [= bi subhach]. dèan sùgradh, sport. dèan suidhe, sit down. dèan sùil ri, lay an evil eye upon. dèan tàir, despise. dèan d' anail, rest yourself, draw your breath. [better leig d' anail]. dèan tarcais, despise. dèan truas, show pity. dèan uaill (air or ás), boast, be proud of. dèan ùrnaigh, pray. dèan air do shocair, or dèan air d' athais, do at leisure; cha dèan cas luath maorach, or cha dèan bean luath tràigh, (one with) a hasty foot will not get shellfish; ge b' e có rinn dhut an t-sùil, whoso laid on thee the (evil) eye; tha mi a' dèanamh dheth, I suppose; a bheil thu a' dèanamh dheth? do you suppose? dèan dhomh, make for me; dèan fastadh, hire yourself; dèan suas càirdeas, make up friendship; dèantar truas rium, let pity be shown to me; bha e an dùil gun dèanach e an rathad dhachaigh leis fhéin, he thought he could find the way home by himself.
In Arran the fut aff is dèanaidh; the fut subj ma dhèanas mi; future pass subj dèanar, ma dhèanar. An doir mi dha seo? Thoir. (not bheir), shall I give him this? Yes - Arran.


Seall an duilleag thùsail / View Original Page

Beachdan nam fileantach/Fluent speaker judgements: 1
Chan eil mi eòlach air an fhacal seo idir / I don't know this word  0 %
Tuigidh mi am facal seo ach cha chleachd mi e / I know this word but don't use it  0 %
Tuigidh is cleachdaidh mi am facal seo / I know this word and use it  100 %

Chaidh a chur an cèill gu bheil am facal seo a' buntainn ris na faclan-luirg a leanas / This word has been judged relevant to the following search terms:
Facal-luirg/Search termBreith buntainneis
/Relevance judgement
Àireamh nam breith buntainneis
/Number of relevance judgements
nithear 50
dèan 100
make 0
fuireach 0
Dol 0
tùna 50
Pray 0
People 0
Tell 0
Iomlaid 0
12